Ιδρύεται η novapack ως συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης , με σκοπό την εκμετάλλευση των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων για τη προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας.