ΟΡΙΣΜΟΙ
 • Πλαστικές σακ. μεταφοράς: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή από πλαστικό
  υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο ταμείο του σημείου πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων (παρ.1, περ.γ, άρθρο 2, ν.2939/2001)
 • Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς: 15-50μm πλαστική σακ. μεταφοράς
 • Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς: 0-15μm που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων προς αποφυγή σπατάλης τροφίμων
 • Οξοδιασπόμενες: οι σακούλες που καταλύονται
 • Επαναχρησιμοποιήσιμες: ≥50μm κατασκευασμένες σύμφωνα με το UNE53942 ή
  τσάντες με μεγαλύτερες διαστάσεις του προτύπου και απο κάθε άλλο υλικό με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση (παρ.1, περ.γ, άρθρο 2, ν.2939/2001)
 • Σημεία πώλησης εμπορευμάτων- προϊόντων: οριοθετημένος- διαφοροποιημένος
  χώρος όπου ασκείται λιανικό εμπόριο
 • Έμπορος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιχείρηση λιανικού
  εμπορίου, επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου και υπαίθριο εμπόριο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Παύει η δωρεάν διάθεση από 1/1/2018

Για τις λεπτές σακούλες (15-50μm): Από 1/1/2019 οφείλετε να χρεώνετε περιβαλλοντικό τέλος/τεμάχιο από 0,07 ευρώ . Το ποσό αυτό αναγράφεται στα παραστατικά ως περιβαλλοντικό τέλος προ ΦΠΑ και το αποδίδετε ΑΑΔΕ κάθε τρίμηνο. Εξαιρούνται περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο

Για τις σακούλες (50-70μm) και τις επαναχρησιμοποιήσιμες: Από 1/1/2021(σύμφωνα με τον 4685/2020-άρθρο 97) οφείλετε να χρεώνετε περιβαλλοντικό τέλος 0,07 ευρώ /τεμάχιο. Το ποσό αυτό αναγράφεται στα παραστατικά ως περιβαλλοντικό τέλος προ ΦΠΑ και το αποδίδετε ΑΑΔΕ κάθε τρίμηνο. Εξαιρούνται περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

Βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες: Δεν υπάρχει υποχρέωση επιβολής περιβαλλοντικού τέλους.

Για τις οξοδιασπόμενες : απαγορεύεται η διακίνισή τους από 10/6/2018

Για τις σακούλες 0-15μm και ≥70μm : Από 1/1/2021(σύμφωνα με τον 4685/2020-άρθρο 97) οφείλετε να χρεώνετε περιβαλλοντικό τέλος 0,07 ευρώ /τεμάχιο. Το ποσό αυτό αναγράφεται στα παραστατικά ως περιβαλλοντικό τέλος προ ΦΠΑ και το αποδίδετε ΑΑΔΕ κάθε τρίμηνο. Εξαιρούνται περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ

1. Έμποροι υπεραγορών τροφίμων

 • να παρέχουν δυνατότητα εφοδιασμού καταναλωτή επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας μεταφοράς στο ταμείο εμφανώς
 • να διευκολύνουν τα ΣΕΔ όπως π.χ. με τοποθέτηση σημείων συγκέντρωσης λεπτών σακουλών μεταφοράς

2) Έμποροι εκτός περιπτέρων και υπαιθρίων αγορών

 • να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης σε εμφανές σημείο οτι «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 0,07 ευρώ/τεμ, με σκοπό μείωσης χρήσης τους»
 • να βάζουν τέλος ή να τιμολογούν ανάλογα με την κατηγορία της σακούλας που διαθέτουν
 • να αποδίδουν το τέλος ανά τρίμηνο με δήλωση απόδοσης αν διαθέτουν στο καταναλωτή λεπτές σακούλες (15-50μm)

3) Όλοι οι έμποροι (συμπ. περίπτερα και υπαίθρια αγορά)

 • να διαθέτουν στον καταναλωτή πλαστικές σακούλες μεταφοράς (ανεξαρτήτως πάχους)

ΕΛΕΓΧΟΙ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ σύμφωνα με το άρθρο 10 (διενεργούνται έλεγχοι από ΕΟΑΝ – ΑΑΔΕ – Γεν.Γραμ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 • Σήμανση στο σώμα της σακούλας (όχι στις πιέτες) με χαρακτήρες >1,2mm
 • Barcode για διευκόλυνση χρέωσης-τιμολόγησης στα ταμεία
 • Ολες οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνονται με χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης, εκτός των επαναχρησιμοποιήσιμων.