ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς . Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής « Πολιτική ») αφορά στις προϋποθέσεις συλλογής , αποθήκευσης και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία με την επωνυμία « Γεώργιος Νικ. Ευθυμιάδης & ΣΙΑ ΟΕ » και με διακριτικό τίτλο « NOVAPACK » (εφεξής ΝΟVAPACK) με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας – θέση Κοντιτά , τηλ. 22620 32736 , e-mail novapack@novapack.gr. όταν επισκέπτεστε , εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://www.novapack.gr ή τις εγκαταστάσεις μας . Επίσης , η παρούσα Πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών από το https://www.novapack.gr προς τις τυχόν συμβατικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αυτό .

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

« Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα » : κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

« Υποκείμενο των δεδομένων » : το φυσικό πρόσωπο , η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας , όπως όνομα , σε αριθμό ταυτότητας , σε δεδομένα θέσης , σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική , φυσιολογική , γενετική , ψυχολογική , οικονομική , πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου .

« Επεξεργασία » : κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων,  σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , όπως η συλλογή , η καταχώριση , η οργάνωση , η διάρθρωση , η αποθήκευση , η προσαρμογή ή η μεταβολή , η ανάκτηση , η αναζήτηση πληροφοριών , η χρήση , η κοινολόγηση με διαβίβαση , η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης , η συσχέτιση ή ο συνδυασμός , ο περιορισμός , η διαγραφή ή η καταστροφή .

« Υπεύθυνος Επεξεργασίας » : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο , η δημόσια αρχή , η υπηρεσία ή άλλος φορέας που , μόνα ή από κοινού με άλλα , καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

« Εκτελών επεξεργασία » : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο , η δημόσια αρχή , η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας .

« Κανονισμός » : Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής « Κανονισμός » ή « GDPR ») .

 

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε ;

Α) Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου :

 • Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στονιστότοπό συλλέγουμεcookies, για να διαβάσετε περισσότερα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies .
 • Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες , όπως το όνομα , την ταχυδρομική διεύθυνση , τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , καθώς και όποια άλλη πληροφορία μας παράσχετε οικειοθελώς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας .
 • Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αποστολής ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter)συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και εφόσον επιθυμεί ο χρήστης, το όνομα και το επώνυμό του.

Β) Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων και εργαζομένων και συνεργατών :

 • Για τους υποψήφιους εργαζόμενους συλλέγουμε δεδομένα που υποβάλλουν σε εμάς οικειοθελώς μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την ΝΟVAPACK (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές κ.ο.κ.)
 • Για τους εργαζόμενους συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την εξυπηρέτηση της εργασιακής σχέσης .
 • Για τους συνεργάτες / προμηθευτές συλλέγονται τα αναγκαία δεδομένα για την εκάστοτε συνεργασία και ιδίως δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας και δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού .

  

Σκοπός και Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η ΝΟVAPACK συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμους προκαθορισμένους σκοπούς επεξεργασίας και ιδίως για

 • την παρακολούθηση τηςεπισκεψιμότητας του ιστότοπου. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας ,
 • την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας www.novapack.gr/επικοινωνία/. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας ,
 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση,
 • την έρευνα ικανοποίησης των μελών. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα μας ,
 • την ενημέρωση προώθηση προϊόντων , περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων (newsletters) για προϊόντα και υπηρεσίες μας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας ,
 • Η NOVAPACK δύναται μέσω του ιστοτόπου www.novapack.gr να συλλέγει προσωπικά στοιχεία μέσω ειδικών ηλεκτρονικών φορμών, για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τις δραστηριότητές του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η δήλωση επιθυμίας για αγορά προϊόντων μέσω της NOVAPACK  κ.α. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται βραχυπρόθεσμα σε ειδική online βάση δεδομένων , στον ίδιο server όπου βρίσκεται και ο διαδικτυακός τόπος www.novapack.gr , και στη συνέχεια αποθηκεύονται τοπικά σε σκληρούς δίσκους των γραφείων της NOVAPACK . Τα αποθηκευμένα στοιχεία επεξεργάζονται κατάλληλα, αποκλειστικά και μόνο από τα Στελέχη της NOVAPACK  προκειμένου να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαδικασίες για τις οποίες προορίζονται (τελική αγορά προϊόντος κ.ά.) ,
 • Για την εξέταση του βιογραφικού σας σημειώματος και την διερεύνηση μιας πιθανής συνεργασίας . Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το προσυμβατικό στάδιο εκτέλεσης σύμβασης και το έννομο συμφέρον μας .
 • Για τη διαχείριση της συμβατικής εργασιακής σχέσης μαζί σας . Νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμβατική σχέση .
 • Για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της NOVAPACK ως εργοδότη . Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση της NOVAPACK  με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο .
 • Για τη διαχείριση της σχέσης συνεργασίας μας . Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης και το έννομο συμφέρον μας.

 

Σε ποιους διαβιβάζονται προσωπικά σας δεδομένα ;

Αποδέκτες των ΠροσωπικώνΔεδομένωνμπορεί να είναι :

α) το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της NOVAPACK , το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας

β) δεδομένα των μελών μας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες η NOVAPACK διατηρεί συμβατικές σχέσεις στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών προβλέψεων , τηρουμένων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των δεδομένων

γ) ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας ένα αυτό απαιτείται από τον νόμο ή κατόπιν επίσημου αιτήματος αρμόδιων δημόσιων αρχών .

 

Που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ;

Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) . Σε περίπτωση που απαιτηθεί να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ , η διαβίβαση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχουν υιοθετηθεί κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού .

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους τρίτων

Το novapack.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την NOVAPACK όσον αφορά το περιεχόμενό τους . Η NOVAPACK σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών ή και χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα Δεδομένα σας ;

Τηρούμε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας, μετά το πέρας του οποίου τα διαγράφουμε ασφαλώς από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies. Όταν τα δεδομένα σας συλλέγονται με την συγκατάθεσή σας, τηρούνται έως την ανάκληση αυτής κατόπιν αιτήματός σας .

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας ;

Η NOVAPACK καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφύλαξη των δεδομένων σας . Υιοθετούμε Πολιτικές και Διαδικασίες και λαμβάνουμε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία . Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο . Τέλος η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς .

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα .

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας . Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων , αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας , όπως διόρθωσης , διαγραφής δεδομένων , περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού) .

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση .

 • Έχετε δικαίωμαφορητότητας των Δεδομένων σας .

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας .

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας .

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία .

 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σα ς.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας , αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας .

– Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ελεύθερα ανά πάσα στιγμή . Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας των Δεδομένων σας πριν την ανάκλησή της .

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της NOVAPACK (Θέση Κοντίτα , Τ.Κ. 32011
Οινόφυτα Βοιωτίας) είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (novapack@novapack.gr) με τίτλο « Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης/ ανάκλησης συγκατάθεσης » , με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό .

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας ;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε και θα ταυτοποιήσουμε το αίτημα σας . Αν , όμως , το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε .

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους , η NOVAPACK μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους , λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα .

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας ;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22620 32736 .

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων /  περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας ;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις , ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ , βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας .

Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων ;

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών . Καθώς , όμως , δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας , συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους , ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους .

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς ;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ , και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων .

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαντήσουμε επαρκώς στα αιτήματά σας , έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr) , αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων .

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής ;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η ΝΟVAPACK είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται . Η διεύθυνσή μας είναι  Θέση Κοντίτα , Τ.Κ. 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας , τηλέφωνο επικοινωνίας : 22620 32736  , δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : contact@seppp.gr.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας , μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) :  novapack@novapack.gr

Τελευταία τροποποίηση : Οκτώβριος 2019